Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Ogłoszenia

Numer sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert
05/2021 Konkurs ofert na realizacje świadczeń zdrowotnych przez :
Lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii / w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologii, Rehabilitacji Neurologicznej i Leczenia Udarów SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze medycznym.
2021-12-15
03/2021 Konkurs ofert na realizacje świadczeń zdrowotnych przez :
a) Zakres 1 - Lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii albo/i chorób wewnętrznych / w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii albo/i chorób wewnętrznych / bez specjalizacji udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze medycznym.
b) Zakres 2 - Lekarzy specjalistów / w trakcie specjalizacji / bez specjalizacji udzielających świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze medycznym.
c) Zakres 3 - Lekarzy specjalistów w dziedzinie geriatrii udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale Geriatrii SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej.
d) Zakres 4 - Lekarzy specjalistów udzielających świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej.
2021-12-06
02/2021 Konkurs ofert na realizacje świadczeń zdrowotnych przez :
a) Zakres nr 1 - Lekarzy specjalistów w dziedzinie ginekologii i położnictwa / w trakcie specjalizacji w dziedzinie ginekologii i położnictwa udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii z Pododdziałem Neonatologicznym SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze medycznym.
b) Zakres nr 2 - Lekarzy specjalistów w dziedzinie neonatologii / w trakcie specjalizacji w dziedzinie neonatologii udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii z Pododdziałem Neonatologicznym SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze medycznym.
2021-12-06
01/2021 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii / w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologii / bez specjalizacji udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Blokiem Operacyjnym SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze medycznym. 2021-11-10
Konkurs ofert na stanowisko:
Pielęgniarki Oddziałowej:
1) Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Blokiem Operacyjnym;
2) Oddziału Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii z Pododdziałem Neonatologicznym;
3) Oddziału Neurologii, Rehabilitacji Neurologicznej i Leczenia Udarów;
4) Oddziału Urologii, Urologii Onkologicznej i Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedycznym.
2021-02-25
05/2020 Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w ramach umów cywilno – prawnych w zakresach:
a) Zakres 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych na Bloku Operacyjnym przez pielęgniarkę w ramach umowy cywilno – prawnej;
b) Zakres 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej przez pielęgniarkę w ramach umowy cywilno-prawnej;
c) Zakres 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale zachowawczym (Oddział Neurologii, Rehabilitacji Neurologicznej i Leczenia Udarów, Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych, Oddział Geriatrii) przez pielęgniarkę w ramach umowy cywilno-prawnej;
d) Zakres 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć przez pielęgniarkę w ramach umowy cywilno-prawnej;
e) Zakres 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę epidemiologiczną w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umowy cywilno – prawnej w ordynacji dziennej.
f) Zakres 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez zastępcę położnej koordynującej w Oddziale Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii z Poddziałem Neonatologicznym w ramach umowy cywilno – prawnej w ordynacji dziennej.
g) Zakres 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez położną w Oddziale Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii z Poddziałem Neonatologicznym w ramach umowy cywilno – prawnej.
h) Zakres 8 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez neurologopedę w Oddziale Neurologii, Rehabilitacji Neurologicznej i Leczenia Udarów, Poradni logopedycznej w ramach umowy cywilno – prawnej.
2020-12-18
04/2020 Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w ramach umów cywilno – prawnych w zakresach:
1) Zakres 1 – lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie urologii/chirurgii udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologii, Urologii Onkologicznej i Chirurgii ogólnej z Pododdziałem Ortopedycznym oraz w Poradni Chirurgicznej i Chirurgii Onkologicznej;
2) Zakres 2 – lekarzy specjalistów/trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych/kardiologii lub lekarz bez specjalizacji udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologicznym z Rehabilitacją Kardiologiczną i Pododdziałem Chorób Wewnętrznych oraz poradni kardiologicznej
3) Zakres 3 – lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć;
4) Zakres 4 – lekarzy specjalistów w dziedzinie ginekologii udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale Położnictwa Patologii Ciąży i Ginekologii z Pododdziałem Neonatologicznym;
5) Zakres 5 – lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
6) Zakres 6 – lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii udzielających świadczeń zdrowotnych na stanowisku Kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
7) Zakres 7 – lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii udzielającego świadczeń zdrowotnych na stanowisku Kierownika Oddziału Neurologii z Rehabilitacją Neurologiczną
8) Zakres 8 – lekarzy bez specjalizacji, w trakcie specjalizacji, ze specjalizacją w dziedzinie medycyny rodzinnej;
9) Zakres 9 – lekarzy specjalistów w dziedzinie radiologii udzielających świadczeń medycznych w Zakładzie Radiologii Lekarskiej z Pracowniami.
10) Zakres 10 – lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie gastrologii udzielających świadczeń zdrowotnych w Poradni Gastrologicznej;
11) Zakres 11 – lekarzy specjalistów w dziedzinie dermatologii udzielających świadczeń zdrowotnych w Poradni Dermatologicznej
2020-12-14
03/2020 Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w ramach umów cywilno – prawnych w zakresach:
a) Zakres 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych na Bloku Operacyjnym przez pielęgniarkę w ramach umowy cywilno – prawnej;
b) Zakres 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej przez pielęgniarkę w ramach umowy cywilno-prawnej;
c) Zakres 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale zachowawczym (Oddział Neurologiczny z Rehabilitacją Neurologiczną, Oddział Kardiologiczny z Rehabilitacją Kardiologiczną i Pododdziałem Chorób Wewnętrznych, Oddział Geriatrii) przez pielęgniarkę w ramach umowy cywilno-prawnej;
d) Zakres 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale zabiegowym (Oddział Urologii, Urologii Onkologicznej i Chirurgii ogólnej z Pododdziałem Ortopedycznym) w ramach umowy cywilno – prawnej;
e) Zakres 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym lub w Oddziale Położnictwa Patologii Ciąży i Ginekologii z Pododdziałem Neonatologicznym przez fizjoterapeutę w ramach umowy cywilno – prawnej;
f) Zakres 6 – udzielenie świadczeń zdrowotnych w warunkach domowych przez fizjoterapeutę w ramach umowy cywilno-prawnej.
2020-09-23
03 Bydgoszcz, 12 września 2019 r.

Zapytanie ofertowe (Rozeznanie rynku)

SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, dla zadania p.n. „Poprawa jakości realizowanych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób układu krążenia i oddechowego poprzez przebudowę Oddziału Kardiologii z pododdziałem chorób wewnętrznych wraz z doposażeniem w sprzęt i wyposażenie medyczne oraz w zakresie chorób nowotworowych układu moczowo- płciowego i pokarmowego poprzez zakup sprzętu i wyposażenia medycznego”.
W związku z powyższym proszę o złożenie oferty cenowej na wykonanie:
- Studium Wykonalności projektu;
- Wniosku o dofinansowanie projektu wraz z niezbędnymi załącznikami.

Usługę należy wykonać zgodnie z załączonym do zaproszenia projektem umowy.

Ofertę proszę przesłać elektronicznie na adres: przetargi@szpitalmsw.bydgoszcz.pl w terminie do 18 września 2019 r. do godziny 12.00 na załączonym Formularzu Ofertowym.

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Michał Kryszewski tel.: 52 / 58-26-252.
2019-09-18
02/2019 Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w ramach umów cywilno – prawnych w Izbie Przyjęć /Oddziałach szpitalnych/ZOL, poradniach SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy przez pielęgniarki/położne, w ordynacji dziennej, dyżurze 2019-02-26
01/2019 Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w ramach umów cywilno – prawnych w zakresach:
1) Zakres 1 – lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii w poradni zdrowia psychicznego w ramach umów cywilno – prawnych;
2) Zakres 2 – lekarzy specjalistów w dziedzinie ortopedii w Pododdziale Ortopedycznym oddziału Chirurgicznego oraz Poradni Ortopedycznej SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umów cywilno – prawnych;
3) Zakres 3 - lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii w Oddziale Chirurgicznym z pododdziałami oraz poradni chirurgicznej SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze;
4) Zakres 4 – lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii w OAiIT oraz Bloku operacyjnym, poradni konsultacyjnej – kwalifikacja do zabiegów, w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie oraz innych miejscach Udzielającego zamówienie w przypadku wystąpienia konieczności udzielenia świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze;
5) Zakres 5 – lekarzy specjalistów w dziedzinie neonatologii w Oddziału Położnictwa Patologii Ciąży i Ginekologii z Pododdziałem Neonatologicznym w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze;
6) Zakres 6 – lekarz specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej w POZ w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umowy cywilno – prawnej;
7) Zakres 7 – lekarzy bez specjalizacji w POZ w SP WZOZ MSWiA w ramach umowy cywilno – prawnej;
8) Zakres 8 – lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w Izbie Przyjęć SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy, Kierownik Izby przyjęć w ramach umowy cywilno – prawnej, w ordynacji dziennej, dyżurze.
2019-02-13
Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy 2018-12-17
06/2018 Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej obejmującej Rtg, TK i MR w siedzibie Udzielającego zamówienie - w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy 2018-11-16
05/2018 Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki mikrobiologicznej, serologii transfuzjologicznej, utworzenia i wykonywania zadań banku krwi oraz pracowni serologii lub pracowni immunologii transfuzjologicznej 2018-08-24
04/2018 Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii, serologii transfuzjologicznej, utworzenia i wykonywania zadań banku krwi oraz pracowni serologii lub pracowni immunologii transfuzjologicznej 2018-07-19
06/2018 Celem zamówienia jest wyłonienie i zatrudnienie trzech pielęgniarek endodoskopowych, które zostaną zatrudnione w ramach projektu: „Żyjmy dłużej – badania profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrycia raka jelita grubego” nr RPKP.08.06.02-04-0009/17 współfinansowanego z EFS. 2018-06-12
03/2018 Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w ramach umów cywilno – prawnych w zakresach:
1) Zakres 1 – lekarzy specjalistów w dziedzinie ginekologii i położnictwa w Oddziale Położnictwa Patologii Ciąży i Ginekologii z Pododdziałem Neonatologicznym SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze
2) Zakres 2 – lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii w OIOMiA z Blokiem operacyjnym, poradni konsultacyjnej – kwalifikacja do zabiegów, w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie oraz innych miejscach Udzielającego zamówienie w przypadku wystąpienia konieczności udzielenia świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze.
3) Zakres 3 : lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii w Oddziale Chirurgicznym z pododdziałami oraz poradni chirurgicznej SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze;
2018-04-27
02/2018 Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w ramach umów cywilno – prawnych w zakresach:
b) Zakres nr 1 - Lekarza endoskopista w ramach umowy cywilno – prawnej,
c) Zakres nr 2 - Lekarz anestezjolog w ramach umowy cywilno – prawnej,
d) Zakres nr 3 - Lekarz z 3 letnim doświadczeniem zawodowym realizujący działania informacyjno- edukacyjne dot. profilaktyki raka jelita grubego w ramach umowy cywilno – prawnej,
e) Zakres nr 4 - Pielęgniarka endoskopowa w ramach umowy cywilno – prawnej,
f) Zakres nr 5 - Pielęgniarka anestezjologiczna w ramach umowy cywilno – prawnej.
2018-04-27
(04) wiadczenie usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. „Poprawa kompleksowości opieki nad matką i dzieckiem poprzez wymianę sprzętu medycznego na Oddziale Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii oraz Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej z Blokiem Operacyjnym” w zakresie jego unijnego rozliczania. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie: 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych 2018-02-05
(02) Świadczenie usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. „Poprawa kompleksowości opieki nad matką i dzieckiem poprzez wymianę sprzętu medycznego na Oddziale Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii oraz Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej z Blokiem Operacyjnym” w zakresie jego unijnego rozliczania. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie: 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych 2018-01-31